Образователни направления

“Децата се нуждаят от свобода и време, за да играят. Играта не е лукс. Играта е необходимост.“

Философия на преподаване – Учене чрез игри.

Основната форма на педагогическо взаимодействие в педагогическата ситуация,която протича предимно под формата на игра.

Програма „ Ново начало“

Български език „Пътуване към знанието“

„Напред! Науката е слънце,

което във душите грей!

Напред! Народността не пада

там, дето знаньето живей!“

Основни акценти в обучението са изграждане на представи за основни части на речта – дума, звук, изречение; овладяване на еталони за общуване и усет за логическа свързаност на думите в изречение и на изреченията в текст; развиване на фината моторика.

Детето назовава името си и имена на близки, предмети, играчки, описва ги, отговаря на въпроси. Описва изобразеното на картина, разговаря с подходящи думи и кратки изречения, преразказва части от позната приказка.

Съставя прости изречения. Използва прости разширени изречения, усвоява единствено и множествено число, съгласува съществителните и прилагателните по род и число.

Произнася добре всички звукове. Определя броя и последователността на думите в изречението.

Има отношение към книгата. Разбира връзката между звуковия състав и графичното му представяне, разпознава и пише печатни букви, разчита отделни думи и надписи.

Забавна математика - „Крачка към мен“

Усвояването на познавателния материал по образователно направление „Математика“ се реализира чрез включването на детето в собствена предметна математическа дейност и поставянето му в позицията на изследовател, съобразно с критериалните изисквания на следните ядра.

Учебното съдържание е насочено преди всичко към сравняване на множества предмети, съобразно с количеството елементи в тях, към изразяване на множества и установяване на взаимовръзката „повече“ или „по-малко“. Децата овладяват умения да броят предмети, звуци, движения и да определят поредността на елементите от дадено множество, т.е. овладяват умения за количествено и поредно броене. 

Възприятията за количество и пространство са тясно свързани с възприятията за величина.  При формирането на знания за величини на предметите (дължина и височина) се използва разнообразен дидактичен материал. Игровият характер на ситуациите дава възможност децата непринудено да сравняват предметите, които използват в практическа дейност.

Възприемането на пространствените отношения е основа за различаване на предметите по най-съществените белези – форма, размер, положение в пространството, т.е. посоката, в която се намират. Детето определя и назовава положението на даден предмет спрямо себе си.

Децата усвояват частите на денонощието след възприятията на ден и нощ, съобразно с дневния режим на живота и дейностите в детската градина.

Образователната цел е изграждане на представи за основните геометрични фигури – кръг, квадрат, триъгълник и сравняване на формата на предметите с тях. 

Околен свят „Да се завъртим и поздравим“

Основни акценти в обучението са уточняване и систематизиране на възприятията и овладяване на умения за откриване на причинно-следствени връзки във взаимодействия и емоционални взаимоотношения дете – дете, дете – възрастен и човек – природа.

 

В обучението по околен свят играта е водеща дейност за детето. Допринася за цялостното му развитие – психическо и физическо. Тя е адекватна, творческа, познавателна, социална и самостоятелна дейност.

 

Чрез играта детето, осъзнава и реализира връзката си с другите хора, групи и общности. Разширява сферата си на общуване, опознава, пресъздава и усвоява основните форми на взаимодействие – сътрудничество, съперничество, конфликт и неговото разрешаване.

 

За децата играта е средство за опознаване на света и на собствените им възможности. В нея се реализират взаимодействието на субекта с околната действителност. Децата придобиват умения за съвместна дейност и у тях се развива качеството „общественост“.

 

За практическото приложение и развитие на знанията и уменията на децата  по образователно направление „Околен свят“ работим по следните игрови модели:

Игровият модел се състои от: „Превозни средства“, „Моят квартал“, „Празници“, „Домашни и диви животни“ и „Сезони“.

Изобразително изкуство „Всички мои приятели“

Общуването на детето с изкуствата развива художественото възприятие и образното мислене. Детето възприема достъпни художествени произведения от различни видове изкуства, включва се в художествени дейности: изобразителни, музикални, театрални, пее подходящи за възрастта песни, танцува, рисува с прави и криви линии, работи с пластичен материал, конструира единични обекти.

Музика „Улови моя ритъм“

Основен акцент в обучението е разгръщане на художествените и музикално-творческите заложби и способности на децата за емоционално възприемане и възпроизвеждане на музика и танци.